REGULAMIN

Strona www.zielandia.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Łukasz Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Łukasz Jóźwiak” z siedzibą firmy w Kaliszu przy ulicy Widok 97/57, 62-800 NIP: 6182186917 REGON: 387293870

DEFINICJE

-Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

-Formularz rejestracji - formularz dostępny w Portalu sprzedaży umożliwiający utworzenie Konta.

-Formularz zamówienia - formularz dostępny w Portalu sprzedaży umożliwiający złożenie Zamówienia.

-Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

-Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. -Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). -Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

-Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

-Produkt - dostępna w Portalu sprzedaży rzecz ruchoma, bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.

-Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

-Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

-Portal sprzedaży - Portal sprzedaży dostępny pod adresem internetowym www.zielandia.pl

-Sprzedawca; Łukasz Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Łukasz Jóźwiak” z siedzibą firmy w Kaliszu, 62-800 NIP: 6182186917 REGON: 387293870

-Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu sprzedaży.

-Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

-Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.

-Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy www.zielandia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do firmy „Łukasz Jóźwiak” zakupów w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl 2. Klient może być osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - konsument oraz osoba nieposiadająca statusu konsumenta – przedsiębiorca.

3. Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl Klient powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.

4. Podane na stronach Sklepu Internetowego www.zielandia.pl ceny obowiązujące w dniu zawiązania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.

5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym www.zielandia.plpodawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT.

6. Sklep Internetowy www.zielandia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

II. Zamówienia

1. Zamówień w Sklepie Internetowym www.zielandia.pll można dokonać poprzez stronę www dostępną na domenie www.zielandia.pl

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl można składać poprzez umieszczenie wybranych towarów w "Koszyku", a następnie wypełnienie formularza zamówienia.

4. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient w Koszyku otrzyma podsumowanie zamówienia, które złożył między innymi ze sposobem płatności wybranym przez Klienta oraz sposobem dostarczenia towarów wybranym przez Klienta, a następnie aby związać się umową na odległość Klient będzie zobowiązany złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie odpowiedniej ikony.

5. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta.

6. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

III. Czas i forma realizacji zamówień

1. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.zielandia.pl są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, InPost Paczkomaty,Pocztex48 w maksymalnie 5 dni od chwili złożenia zamówienia.

3. Obowiązujące w Sklepie Internetowym www.zielandia.pl formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce "DOSTAWA”

4. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kuriera i w jego obecności spisać protokół reklamacji.

IV. Płatności

1. Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana w formie za pobraniem czyli gotówką - przy odbiorze towaru przez Klienta od kuriera lub w formie przedpłaty poprzez system płatności DotPay/Przelewy24 - oferujący płatność tradycyjnym przelewem i/lub kartą płatniczą.

2. Na prośbę klienta, dpaczki dołączany jest dowód zakupu.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie za pobraniem procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto Łukasz Jóźwiak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Łukasz Jóźwiak" .

4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie 7 dni od daty jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

V. Reklamacje

1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub ujawnienia defektu podczas jego użytkowania lub uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas dostawy Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji.

2. W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania) na adres podany w formularzu oraz wysłać wiadomość e-mail na adres sklep.zielandia@gmail.com informującej o wysłaniu reklamacji.

3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem produktu.

4. Sklep Internetowy www.zielandia.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i wyśle odpowiedź drogą elektroniczną, na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Należy zachować otrzymaną wiadomość jako potwierdzenie przyjęcia produktu do reklamacji.

5. Sklep Internetowy www.zielandia.pl w terminie 30 dni od daty wydania pozytywnej decyzji dotyczącej reklamacji, zobowiązuje się do zrealizowania zgłoszonej reklamacji. Wskazane terminy mogą zostać wydłużone w uzasadnionych przypadkach, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany .

VI. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.zielandia.pl

2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. Właściciel www.zielandia.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Firma dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przelewem na konto podane w formularzu reklamacyjnym.

4. W przypadku, gdy Łukasz Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Łukasz Jóźwiak" nie zaproponował, iż sam odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy www.zielandia.pl odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji przepisów prawa,
b) realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
b) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

14. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. 

15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. 

Śledź nas na Facebooku